Kodex – Luhovaný Vincent v době klimatické změny

1/ Jsme místem pro kolektivní promýšlení alternativní, ekologičtější budoucnosti a podoby či fungování kulturních organizací v antropocénu. Soustředíme se na tvorbu takového programu, skrze který povzbuzujeme společenskou debatu a novými a kreativními způsoby artikulujeme témata ekologie a klimatické krize. 

2/ Hledáme cesty, jak posílit tlak na zodpovědné osoby na městské, státní či nadnárodní úrovni, s požadavkem politiky zodpovědné ke klimatické krizi, zohledňující její dopady a předcházející dalšímu zhoršování ekologické situace. Takové politické kroky musí být sociálně citlivé a nesmí ohrožovat zranitelné skupiny obyvatel.

3/ Fungujeme udržitelně: zvažujeme počet a typ akcí, dáváme přednost kvalitě před kvantitou, vzájemným vztahům nad výkonem, péči a spolupráci před soutěží.

4/ Podporujeme kulturu sdílení mezi jednotlivci a kolektivy napříč kulturními organizacemi (sdílením

zahraničních hostů, lidské kapacity, know-how, zkušeností, materiálu, vybavení, techniky, apod.).

5/ Prověřujeme zdroje financí našich soukromých donorů a posuzujme je z hlediska etiky jejich hospodaření a ekologické zátěže vytvářené jejich činností.

6/ Podporujeme kompletní přechod na bezuhelnou energetiku do roku 2030. Zamýšlíme se nad emisemi způsobenými naším programem a provozem a monitorujeme stopu vzniklou v souvislosti s naší organizací. Leteckou dopravu používáme pouze v nejnutnějších případech (do 800 km jen výjimečně) a v co největší míře využíváme vlaková spojení nebo možnosti virtuální komunikace.

7/ Navazujeme cíleně mezioborové vztahy s aktivisty, vědci, politiky atp. Budujeme koalice, ale respektujeme vzájemné rozdíly. Spolupracujeme s místními kolektivy a organizacemi.

8/ Coby kulturní organizace působíme svou činností na publikum, kterému jdeme příkladem co do šetrného chování v rámci našeho provozu, a tak eliminujeme vznik odpadu, recyklujeme a sdílíme materiál využívaný v rámci našeho programu, stejně jako transportní služby. Dáváme přednost ekologickým technologiím a produktům, na našich akcích podáváme pouze vegetariánské (případně veganské) pohoštění s minimem obalů a z lokálních zdrojů.

9/ Informujeme o těchto krocích své publikum a hledáme cesty, jak zprostředkovávat informace o ekologické krizi a klimatické změně.

www.umeniproklima.cz

10/ Otevřeně se stavíme proti všem projevům nesnášenlivosti: rasismu, homofobie, sexismu. Vyvíjí preventivní opatření a strategii, jak s nimi zacházet, dojde-li k nim.

DRAMATURGIE

Jak vzniká festivalový program Luhovaného Vincenta?

Pořadatelé se v rámci vybraného tématu rozhodli odhalit kritéria svého dramaturgického výběru. Rozhodující je jeho nezpochybnitelná umělecká kvalita, inovativní prvky, proveditelnost v daných prostorových podmínkách a za daných finančních možností, míra vstupování a ovlivňování veřejného prostoru, mezigenerační rozměr, neformálnost, osobní kontakt, potenciál vyvolat diskuzi či stírat konvenční hranice. Za klíčové kritérium také považujeme to, zda je umělec, tvůrce či vystavující autor schopen být na festivalu osobně přítomen. Laik se diví, odborník žasne.

Má být kultura v lázních nenáročná, aby se zavděčila domnělému vkusu lázeňské klientely a nekladla na své publikum příliš vysoké nároky?
Na to má Luhovaný Vincent jasnou odpověď: rezolutní ne. Luhovaný Vincent své diváky nepodceňuje.

Přijeď na Vincenta!

#luhovanyvincent

Partneři

děkujeme

Chci sponzorovat tento ročník