Strategie

Vize festivalu

Cílem festivalu je obohacení kulturního života Luhačovic a rozvoj živých hudebních, dramatických, tanečních, výtvarných, literárních a filmových forem.
Zároveň prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr.

Skrze dramaturgii bez kompromisů na divácích testujeme to, co považujeme za to nejzajímavější, což jsou povětšinou vizionářské, neprověřené a neprvoplánové unikáty. Zaměřujeme se na žánrové fúze a přesahy. Naším hlavním zájmem jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru.
Festival funguje na dobrovolnické bázi.
Revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města.
Venkovní akce jsou zdarma a přispívají tak k posílení kulturního a komunitního života v lokalitě, vytváří funkční veřejný prostor, zdravé městské prostředí a nabízí komunitě identitotvorné prvky.
Festival je prostorem pro setkání a diskuzi, do které je vtažen organizační tým, návštěvníci, obyvatelé, místní podnikatelé, zástupci města a jeho institucí.

Cílem festivalu je rozvíjet a zkoumat lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívat k aktualizaci této kulturní tradice.

 

Strategické cíle

Jako organizátoři festivalu Luhovaný Vincent čerpáme z  genia loci Luhačovic. Těžíme z atmosféry lázeňského města, akci si nedovedeme představit na jiném místě. Toto propojení prohlubujeme prostřednictvím realizací programových počinů na míru (tzv. site specific). Navazujeme na minulost míst, kterým navracíme jejich původní účel (v minulosti se jednalo např. o hudební altánek či klub Domino). Kreativně pracujeme s historickým a tradičním odkazem Luhačovic. Propojujeme městské části tím, že se snažíme přitáhnou luhačovické občany a přespolní do míst, kam se obvykle nevydávají. Snažíme se např. bořit mýtus, že lázeňský areál patří výhradně turistům.

Vincent nechce být divácky uzavřeným festivalem pro úzkou komunitu lidí s vazbami na kulturu. Je tu pro všechny, kteří chtějí zažít, sdílet a poznat něco nového. Zaplňujeme mezery v kulturní nabídce Luhačovic, která tu pro “duchem mladé” prakticky neexistuje. Práce s publikem je pro nás stěžejní ⁠⁠– zapojujeme diváky do programových aktivit a stíráme hranici mezi účastníkem a vystupujícím. Maximálně vytěžujeme přítomnost účinkujících k příležitostem setkávání a diskuze, ať  už se jedná o besedy po představení, workshopy, rezidence či veřejnosti otevřené zkoušky. Každý rok volíme nové téma festivalové dramaturgie, která vystihuje lokální či aktuální étos. Zároveň stále ctíme téma roku 2017 “ZPOMAL!”: program se nepřekrývá a je uzpůsoben tak, aby každý návštěvník zažil všechno.

Jdeme příkladem v ekologickém chováním, které je šetrné k životnímu prostředí (viz Kodex – Luhovaný Vincent v době klimatické změny). Chceme, aby nikdo z vystupujících ani pořadatelů nebyl finančně vykořisťován. Otevřeně se stavíme proti jakýmkoli projevům rasismu, homofobie a sexismu.

___

Festival Vision

The aim of the festival is the enrichment of the cultural life of Luhačovice and the progress of live musical, dramatic, dance, visual art, literary and film forms.
At the same time, through talks, lectures and presentations the festival plays an educational role.

Through a no-compromise programming, we test that, which we find the most interesting, new, visionary, unproven and unique on our viewers.
We focus on genre fusions and overlaps. Our main interest is live art and performance in public space.
The festival operates on a volunteer basis.
It revitalizes the spa environment and enriches the calm spa town.
The outdoor events are admission free and thus refresh the local culture and community, create public space, healthy town environment and offer identity forming elements to the community.
The festival is a platform for meeting and discussion, in which the organisers, visitors, citizens, local entrepreneurs and representatives of the town and its institutions all take part.  

The aim of the festival is the progress of spa culture as a sociocultural phenomenon and to contribute to the process of bringing this cultural tradition up to date.