Strategie

Vize festivalu

Cílem festivalu je obohacení kulturního života Luhačovic a rozvoj živých hudebních, dramatických, tanečních, výtvarných, literárních a filmových forem.

Zároveň prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr.

Skrze dramaturgii bez kompromisů na divácích testuje to nejzajímavější z předešlé umělecké sezony, což jsou povětšinou vizionářské, neprověřené a neprvoplánové unikáty.

Zaměřuje se na žánrové fúze a přesahy. Jeho hlavním zájmem jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru.

Revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města.

Venkovní akce jsou zdarma a přispívají tak k posílení kulturního a komunitního života v lokalitě, vytváří funkční veřejný prostor, zdravé městské prostředí a nabízí komunitě identitotvorné prvky.

Festival je prostorem pro setkání a diskuzi, do které jsou vtaženi všichni.

Cílem festivalu je rozvíjet a zkoumat lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívat k aktualizaci této kulturní tradice.

Spolek má ambici stát se kulturní platformou pro lázně 21. století.

Strategické cíle

Jako organizátoři festivalu Luhovaný Vincent:

čerpáme z genia loci Luhačovic.

Těžíme z atmosféry lázeňského města, akci si nedovedeme představit na jiném místě. Toto propojení prohlubujeme realizací programových počinů na míru (tzv. site specific).

Navazujeme na minulost míst, kterým navracíme jejich původní účel (např. o hudební altánek či klub Domino). Kreativně pracujeme s historickým a tradičním odkazem Luhačovic.

Propojujeme městské části tím, že se snažíme přitáhnou luhačovické občany a přespolní do míst, kam se obvykle nevydávají.

Snažíme se např. bořit mýtus, že lázeňský areál patří výhradně turistům. Narušujeme stereotypy, přinášíme novou perspektivu na město a inovujeme tradiční lázeňskou kulturu, ať už prostřednictvím festivalového zážitku nebo moderní zvukové aplikace Zvuková mapa Luhačovic, což je průvodce, jež vykresluje Luhačovice ve formátu autorských dramatizovaných rozhlasových her (spuštěn v roce 2019).

Chceme být divácky otevřeným festivalem. Jsme tu pro všechny, kteří chtějí zažít, sdílet a objevovat něco nového.

Zaplňujeme mezery v kulturní nabídce Luhačovic. Práce s publikem je pro nás stěžejní ⁠⁠– zapojujeme diváky do programových aktivit a stíráme hranici mezi účastníkem a vystupujícím.

Maximálně vytěžujeme přítomnost účinkujících k příležitostem setkávání a diskuze, ať  už se jedná o besedy po představení, workshopy či rezidence.

Každý rok volíme nové téma festivalové dramaturgie, která vystihuje lokální či aktuální étos. Zároveň stále ctíme téma roku 2017 “ZPOMAL!”: program se nepřekrývá a je uzpůsoben tak, aby každý návštěvník zažil všechno.

Jdeme příkladem v ekologickém chováním, které je šetrné k životnímu prostředí (viz níže Kodex – Luhovaný Vincent v době klimatické změny). Chceme, aby nikdo z vystupujících ani pořadatelů nebyl finančně vykořisťován. Otevřeně se stavíme proti jakýmkoli projevům rasismu, homofobie a sexismu.

Kodex – Luhovaný Vincent v době klimatické změny

1/ Jsme místem pro kolektivní promýšlení alternativní, ekologičtější budoucnosti a podoby či fungování kulturních organizací v antropocénu. Soustředíme se na tvorbu takového programu, skrze který povzbuzujeme společenskou debatu a novými a kreativními způsoby artikulujeme témata ekologie a klimatické krize.

2/ Hledáme cesty, jak posílit tlak na zodpovědné osoby na městské, státní či nadnárodní úrovni, s požadavkem politiky zodpovědné ke klimatické krizi, zohledňující její dopady a předcházející dalšímu zhoršování ekologické situace. Takové politické kroky musí být sociálně citlivé a nesmí ohrožovat zranitelné skupiny obyvatel.

3/ Fungujeme udržitelně: zvažujeme počet a typ akcí, dáváme přednost kvalitě před kvantitou, vzájemným vztahům nad výkonem, péči a spolupráci před soutěží.

4/ Podporujeme kulturu sdílení mezi jednotlivci a kolektivy napříč kulturními organizacemi (sdílením

zahraničních hostů, lidské kapacity, know-how, zkušeností, materiálu, vybavení, techniky, apod.).

5/ Prověřujeme zdroje financí našich soukromých donorů a posuzujme je z hlediska etiky jejich hospodaření a ekologické zátěže vytvářené jejich činností.

6/ Podporujeme kompletní přechod na bezuhelnou energetiku do roku 2030. Zamýšlíme se nad emisemi způsobenými naším programem a provozem a monitorujeme stopu vzniklou v souvislosti s naší organizací. Leteckou dopravu používáme pouze v nejnutnějších případech (do 800 km jen výjimečně) a v co největší míře využíváme vlaková spojení nebo možnosti virtuální komunikace.

7/ Navazujeme cíleně mezioborové vztahy s aktivisty, vědci, politiky atp. Budujeme koalice, ale respektujeme vzájemné rozdíly. Spolupracujeme s místními kolektivy a organizacemi.

8/ Coby kulturní organizace působíme svou činností na publikum, kterému jdeme příkladem co do šetrného chování v rámci našeho provozu, a tak eliminujeme vznik odpadu, recyklujeme a sdílíme materiál využívaný v rámci našeho programu, stejně jako transportní služby. Dáváme přednost ekologickým technologiím a produktům, na našich akcích podáváme pouze vegetariánské (případně veganské) pohoštění s minimem obalů a z lokálních zdrojů.

9/ Informujeme o těchto krocích své publikum a hledáme cesty, jak zprostředkovávat informace o ekologické krizi a klimatické změně.

www.umeniproklima.cz

10/ Otevřeně se stavíme proti všem projevům nesnášenlivosti: rasismu, homofobie, sexismu. Vyvíjí preventivní opatření a strategii, jak s nimi zacházet, dojde-li k nim.

___

Festival Vision

The aim of the festival is the enrichment of the cultural life of Luhačovice and the progress of live musical, dramatic, dance, visual art, literary and film forms.
At the same time, through talks, lectures and presentations the festival plays an educational role.

Through a no-compromise programming, we test that, which we find the most interesting, new, visionary, unproven and unique on our viewers.
We focus on genre fusions and overlaps. Our main interest is live art and performance in public space.
The festival operates on a volunteer basis.
It revitalizes the spa environment and enriches the calm spa town.
The outdoor events are admission free and thus refresh the local culture and community, create public space, healthy town environment and offer identity forming elements to the community.
The festival is a platform for meeting and discussion, in which the organisers, visitors, citizens, local entrepreneurs and representatives of the town and its institutions all take part.

The aim of the festival is the progress of spa culture as a sociocultural phenomenon and to contribute to the process of bringing this cultural tradition up to date.